Podsumowanie 2 lat kadencji Rady Miasta

2016-11-30
Zapraszamy na konferencję, podsumowującą połowę kadencji Rady Miasta.

Konferencja rozpocznie się w środę 7 grudnia o godz. 15 w sali obrad Rady Miasta Lublin, w budynku Ratusza przy pl. Łokietka 4.

Podczas spotkania przedstawimy wyniki “Badania Aktywności Radnych”, wręczymy statuetki dla najaktywniejszych z nich. Oceniliśmy ich za: obecność na sesjach i komisjach, udział w głosowaniach, złożone interpelacje, projekty uchwał i wnioski do budżetu miasta, dostępność dla mieszkańców, odpowiadanie na maile.

Odbędzie się też debata "Artykuł 23 – między teorią a praktyką" dot. kontaktu radnych z mieszkańcami (art. 23 ustawy o samorządzie gminnym mówi: “Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców”).

Zapraszamy i prosimy o zaproszenie znajomych.