Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 54/2023 z dnia 16.11.2023

Uchwała nr 1594

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani ---------- --------- oraz jej męża --------------- ---

Uchwała nr 1595

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Ukrainy polskiego pochodzenia Pani ------------ -----------

Uchwała nr 1596

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026

Uchwała nr 1602

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III w rejonie ulic: Koncertowej i E. Czaplińskiego

Uchwała nr 1587

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok

Uchwała nr 1588

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 1603

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II dla obszaru J — rejon ul. Przytulnej

Uchwała nr 1589

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Uchwała nr 1597

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie

Uchwała nr 1590

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 1592

w sprawie założenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Zawodowej Prace Budowlane w Lublinie i nadania mu statutu

Uchwała nr 1608

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 1611

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56

Uchwała nr 1591

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

Uchwała nr 1614

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Uchwała nr 1609

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 1610

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56

Uchwała nr 1612

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Uchwała nr 1613

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Uchwała nr 1617

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Niecałej 18 w Lublinie

Uchwała nr 1615

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 29/4 o powierzchni 0,3938 ha (obręb 27 — Rury Bonifraterskie, ark. 1), położonej w Lublinie przy ul. Rzeszowskiej oraz jako działka nr 40/4 o powierzchni 0,0717 ha (obręb 27 — Rury Bonifraterskie, ark. 1), położonej w Lublinie w pobliżu ul. Jana Pawła II

Uchwała nr 1593

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 1599

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr 1601

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część V w rejonie ulic: A. Zelwerowicza i M. Dereckiego

Uchwała nr 1604

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II dla obszaru K — rejon ulicy Ułanów

Uchwała nr 1605

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV — obszar I — rejon ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej

Uchwała nr 1616

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w zespole garażowym przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie

Uchwała nr 1618

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wertera

Uchwała nr 1622

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich

Uchwała nr 1620

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Lublinie w rejonie ul. Wądolnej oraz ul. Strumykowej stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych

Uchwała nr 1624

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 1621

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Stanisława Staszica stanowiących własność Gminy Lublin oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

Uchwała nr 1623

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 1607

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

Uchwała nr 1628

w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

Uchwała nr 1598

w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 1600

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Lublin

Uchwała nr 1606

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania

Uchwała nr 1619

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana Turczynowicza 60a

Uchwała nr 1625

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Filaretów/Rondo Niezależnego Zrzeszenia Studentów/ w pobl. ul. Rubinowej/ul. Bursztynowej

Uchwała nr 1626

w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, zbywanych w trybie określonym w przepisach Działu VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Uchwała nr 1627

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym, zbywanych w trybie określonym w przepisach Działu VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne