Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 11 — Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin …nr 11/I/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 30 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki …sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 72 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część VIII — Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VIII - Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 74 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności …Uchwała nr 74/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium…
prezydent skargi
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 83 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania oraz remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin …Uchwała nr 83/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania oraz remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych […] na terenie Gminy Lublin prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 100 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia 2015.03.26) …Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 2015.1063 z dnia […] wybory prezydent wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent wybory
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 191 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2014 rok …Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 192 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok …Uchwała nr 192/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok absolutorium prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 193 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto …Uchwała nr 193/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto skarga prezydent prezydent
prezydent skargi
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-09-03
Uchwała nr 234 — Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek …Uchwała nr 234/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków…
2. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w…
3. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu…
4. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków […] informacji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ocenianie działań Prezydenta Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej…
5. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków …Analizowanie i ocenianie życia kulturalnego, formułowanie w tej sprawie wniosków i przedkładanie ich za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Prezydentowi Miasta. Ocena działania miejskich placówek kulturalno - artystycznych, w tym ich działalności programowej i okresowe przedstawianie Radzie wniosków […] Inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności Prezydenta Miasta, administracji samorządowej i rządowej, fundacji, organizacji społecznych i innych w zakresie ochrony zabytków i zachowania wartości…
6. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu…
7. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu. Przeprowadzanie…
8. Komisja Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej …współpracy międzynarodowej, przedłożenie Radzie Miasta propozycji nawiązywania współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpraca z Prezydentem Miasta Lublin oraz podległymi mu jednostkami w zakresie działań związanych z organizacją obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 36
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP
…Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP…
2.
Zbigniew Ławniczak
Interpelacja w sprawie uhonorowania ks. kan. Ryszarda Juraka, proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny, Medalem Prezydenta Miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie uhonorowania ks. kan. Ryszarda Juraka, proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny, Medalem Prezydenta Miasta Lublin…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie powołania Rady Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2015-2018
…Interpelacja w sprawie powołania Rady Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Lublin na lata…
4.
Sylwester Tułajew
Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP
…Interpelacja w sprawie zaangażowania urzędu Prezydenta Miasta Lublin w kampanię wyborczą Prezydenta RP…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie zakończenia realizacji decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.09.2010 r. znak: AB.ID.II.7331.1.1-45/2010
…Interpelacja w sprawie zakończenia realizacji decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.09.2010 r. znak: AB.ID.II.7331.1.1-45/2010…
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie apelu, z jakim lubelscy kupcy z Podzamcza wystąpili do Prezydenta Miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie apelu, z jakim lubelscy kupcy z Podzamcza wystąpili do Prezydenta Miasta Lublin…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie „podpisania przez Prezydenta Krzysztofa Żuka deklaracji o przyjmowaniu tzw. imigrantów”
…Interpelacja w sprawie „podpisania przez Prezydenta Krzysztofa Żuka deklaracji o przyjmowaniu tzw. imigrantów…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie stanowiska Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. upoważniającego Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do oficjalnego nadania tytułu Patrona Miasta św. Antoniemu Padewskiemu
…Interpelacja w sprawie stanowiska Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. upoważniającego Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do oficjalnego nadania tytułu Patrona Miasta św. Antoniemu Padewskiemu…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie problemów mieszkańców ulicy Kasztelańskiej przekazanych Prezydentowi Miasta Lublin w piśmie z dnia 27.12.2017 roku
…Interpelacja w sprawie problemów mieszkańców ulicy Kasztelańskiej przekazanych Prezydentowi Miasta Lublin w piśmie z dnia 27.12.2017 roku…
10.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków
…Interpelacja w sprawie skargi Rady Dzielnicy Czechów Południowy do Prezydenta Miasta Lublin, wystosowanej z powodu dwukrotnego niewywiązywania się podległych mu urzędników ze swoich obowiązków…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników