Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 172 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów” …rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów” śmieci odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 481 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie …na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 486 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty opłaty…
opłaty
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 487 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości opłaty opłaty…
opłaty
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-05-19
Uchwała nr 488 — Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez […] właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty opłaty…
opłaty
6. Sesja nr 20 z dnia
2016-09-08
Uchwała nr 539 — Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 481/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie …na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-05-18
Uchwała nr 743 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej zadania własnego Gminy Lublin w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych …Gmin Ziemi Lubartowskiej zadania własnego Gminy Lublin w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej zadania własnego […] Gminy Lublin w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady współpraca regionalna
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 955 — w sprawie zmiany uchwały nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez […] właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi W sprawie zmiany uchwały nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów […] komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
9. Sesja nr 2/2018 z dnia
2018-12-20
Uchwała nr 18 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty …Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki […] tej opłaty odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr 2/2018 z dnia
2018-12-20
Uchwała nr 19 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości …Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej […] przez właścicieli nieruchomości odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb […] socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymanie dróg, organizacja ruchu […] drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, itp.). Ocena realizacji inwestycji komunalnych oraz analiza potrzeb w tym zakresie. Ocena gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych […] infrastruktury technicznej Miasta Lublin oraz spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Analiza stanu porządku i czystości, gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie…
3. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb […] socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie funkcjonowania sortowni odpadów przy ulicy Ciepłowniczej
…Interpelacja w sprawie funkcjonowania sortowni odpadów przy ulicy Ciepłowniczej…
2.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie odnawialnych źródeł energii, w związku z obawami mieszkańców Lublina, protestującymi przeciwko lokalizacji spalarni śmieci przy ul. Mełgiewskiej i lokalizacji instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, przy ul. Metalurgicznej
…z obawami mieszkańców Lublina, protestującymi przeciwko lokalizacji spalarni śmieci przy ul. Mełgiewskiej i lokalizacji instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, przy ul. Metalurgicznej…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwego fetoru pochodzącego ze składowiska odpadów mokrych przy ul. Metalurgicznej oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Łagiewnickiej
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwego fetoru pochodzącego ze składowiska odpadów mokrych przy ul. Metalurgicznej oraz oczyszczalni ścieków przy ul. Łagiewnickiej…
4.
Mieczysław Ryba
Interpelacja w sprawie zwolnienia rodzin "3 plus" z opłat za wywóz odpadów komunalnych
…Interpelacja w sprawie zwolnienia rodzin "3 plus" z opłat za wywóz odpadów komunalnych…
5.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie realizacji w praktyce nowego systemu segregacji odpadów
…Interpelacja w sprawie realizacji w praktyce nowego systemu segregacji odpadów
6.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym w użytkowaniu pojemników do segregacji odpadów
…Interpelacja w sprawie oznakowań pomocnych osobom niewidomym i niedowidzącym w użytkowaniu pojemników do segregacji odpadów
7.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie odpadów komunalnych
…Interpelacja w sprawie odpadów komunalnych…
8.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie odpadów komunalnych
…Interpelacja w sprawie odpadów komunalnych…
9.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie planów budowy spalarni odpadów
…Interpelacja w sprawie planów budowy spalarni odpadów
10.
Piotr Choduń
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w miejscach ogólnodostępnych oraz skutecznych czynności zapobiegających tego typu zdarzeniom w dzielnicach Dziesiąta i Kośminek w Lublinie przy ul. Nadrzecznej, Robotniczej i Skrzynickiej w rejonie ROD im. Adama Mickiewicza
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w miejscach ogólnodostępnych oraz skutecznych czynności zapobiegających tego typu zdarzeniom w dzielnicach Dziesiąta i Kośminek w Lublinie przy ul. Nadrzecznej, Robotniczej i…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników