Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowo-Ekonomiczna

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ocena okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz składanie Radzie informacji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ocenianie działań Prezydenta Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Gospodarki Komunalnej

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy o drogach publicznych; opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymanie dróg, organizacja ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, itp.). Ocena realizacji inwestycji komunalnych oraz analiza potrzeb w tym zakresie. Ocena gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej. Analiza stanu infrastruktury technicznej Miasta Lublin oraz spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Analiza stanu porządku i czystości, gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków w szczególności: tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich placówek kulturalno–artystycznych; nazewnictwa ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników; budżetu i zmian w budżecie. Analizowanie i ocenianie życia kulturalnego, formułowanie w tej sprawie wniosków i przedkładanie ich za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Prezydentowi Miasta. Ocena działania miejskich placówek kulturalno — artystycznych, w tym ich działalności programowej i okresowe przedstawianie Radzie wniosków. Współdziałanie za zgodą Rady z organizacjami, fundacjami i instytucjami (w tym pozarządowymi) oraz społecznym ruchem kulturalnym, prowadzącymi na terenie Miasta Lublin działalność kulturalną, artystyczną i upowszechniania kultury. Inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności Prezydenta Miasta, administracji samorządowej i rządowej, fundacji, organizacji społecznych i innych w zakresie ochrony zabytków i zachowania wartości kulturowych; inicjowanie poprzez Radę działań krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współdziałanie za pośrednictwem Rady z organizacjami zrzeszającymi mniejszości narodowe i popieranie prowadzonych przez nie działań zmierzających do zachowania wartości kulturowych reprezentowanych przez nie narodów. Przygotowywanie i przedkładanie Radzie po konsultacji z mieszkańcami projektów nazewnictwa ulic i placów publicznych. Opiniowanie wniosków w powyższych sprawach przedkładanych przez mieszkańców i ich organizacje. Opiniowanie wniosków w sprawie wznoszenia pomników i umieszczania na budynkach i budowlach publicznych tablic (napisów) upamiętniających wydarzenia lub osoby. Opiniowanie wniosków w sprawie usuwania takich pomników i tablic.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Oświaty i Wychowania

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rewizyjna

Kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nieujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej. Rada, zlecając przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. Posiedzenia Komisji zwyczajowo odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta, w środę o godzinie 14.30, w sali nr 3, w Ratuszu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rodziny

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; budżetu i jego zmian. Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady. Opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez Miasto Lublin. Uczestnictwo przedstawicieli komisji w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Opiniowanie programów w zakresie zwalczania patologii społecznych oraz walki z bezrobociem, ocena realizacji tych programów. Współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena prognoz rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii, Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta Lublin, Współpraca z jednostkami pomocniczymi — przekazywanie mieszkańcom informacji o zamierzeniach rozwojowych Miasta Lublin oraz wysłuchiwanie opinii mieszkańców, Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-11-26
14:00–14:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.11.26

Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku w szczególności: a) tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych; b) opieki pozaszkolnej nad młodzieżą uczącą się i pozaszkolną niepracującą; c) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym terenów i obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-11-27
14:00–15:45
Protokół posiedzenia komisji Sportu, turystyki i Wypoczynku z dnia 27.11.2018

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków. Ocenianie warunków sanitarno — higienicznych Miasta Lublin i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy. Występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno — epidemiologicznych i innych. Ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie. Opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Lublin. Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń