Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowo-Ekonomiczna

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ocena okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz składanie Radzie informacji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ocenianie działań Prezydenta Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-25
17:00–18:40
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.06.25
2019-06-04
17:00–17:25
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.06.04
2019-05-28
17:00–18:45
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.05.28
2019-05-07
15:00–17:10
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.05.07
2019-04-23
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.04.23
2019-03-26
17:00–20:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.03.26
2019-02-26
17:00–19:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.02.26
2019-01-29
17:30–18:35
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2019.01.29
2018-12-18
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.12.18
2018-12-05
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.12.05
2018-11-29
15:00–18:30
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.11.29
2018-11-27
17:00–19:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.11.27
2018-11-26
10:00–15:00
Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki Komunalnej

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy o drogach publicznych; opłaty targowej i administracji; z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym; utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymanie dróg, organizacja ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, itp.). Ocena realizacji inwestycji komunalnych oraz analiza potrzeb w tym zakresie. Ocena gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi. Analiza sytuacji ekonomicznej gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej. Analiza stanu infrastruktury technicznej Miasta Lublin oraz spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Analiza stanu porządku i czystości, gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-26
16:00–18:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.06.26
2019-06-05
16:00–16:05
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.06.05
2019-05-29
16:00–18:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.05.29
2019-04-24
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.04.24
2019-03-27
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.03.27
2019-02-27
16:00–17:00
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.02.27
2019-01-30
16:00–17:30
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2019.01.30
2018-12-19
16:00–17:15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2018.12.19
2018-11-28
16:00–17:55
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 2018.11.28
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu kultury, ochrony zabytków w szczególności: tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich placówek kulturalno–artystycznych; nazewnictwa ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników; budżetu i zmian w budżecie. Analizowanie i ocenianie życia kulturalnego, formułowanie w tej sprawie wniosków i przedkładanie ich za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Prezydentowi Miasta. Ocena działania miejskich placówek kulturalno — artystycznych, w tym ich działalności programowej i okresowe przedstawianie Radzie wniosków. Współdziałanie za zgodą Rady z organizacjami, fundacjami i instytucjami (w tym pozarządowymi) oraz społecznym ruchem kulturalnym, prowadzącymi na terenie Miasta Lublin działalność kulturalną, artystyczną i upowszechniania kultury. Inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności Prezydenta Miasta, administracji samorządowej i rządowej, fundacji, organizacji społecznych i innych w zakresie ochrony zabytków i zachowania wartości kulturowych; inicjowanie poprzez Radę działań krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współdziałanie za pośrednictwem Rady z organizacjami zrzeszającymi mniejszości narodowe i popieranie prowadzonych przez nie działań zmierzających do zachowania wartości kulturowych reprezentowanych przez nie narodów. Przygotowywanie i przedkładanie Radzie po konsultacji z mieszkańcami projektów nazewnictwa ulic i placów publicznych. Opiniowanie wniosków w powyższych sprawach przedkładanych przez mieszkańców i ich organizacje. Opiniowanie wniosków w sprawie wznoszenia pomników i umieszczania na budynkach i budowlach publicznych tablic (napisów) upamiętniających wydarzenia lub osoby. Opiniowanie wniosków w sprawie usuwania takich pomników i tablic.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-26
17:30–18:37
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.06.26
2019-06-05
17;30–17:38
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.06.05
2019-05-29
17:30–18:45
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.05.29
2019-05-22
17:30–18:53
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.05.22
2019-04-24
17:30–19:12
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.04.24
2019-03-27
17:30–18:16
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.03.27
2019-02-27
17:30–18:13
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.02.27
2019-01-30
17:30–17:42
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2019.01.30
2018-12-19
17:30–18:13
Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2018.12.19
2018-11-28 Posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 2018.11.28
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty i Wychowania

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-25
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.06.25
2019-06-04
15:00–15:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.06.04
2019-05-28
15:30–17:05
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.05.28
2019-04-23
15:30–17:00
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.04.23
2019-03-26
15:30–17:15
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.03.26
2019-02-26
15:30–16:55
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.02.26
2019-01-29
15:40–17:30
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2019.01.29
2018-12-18
15:00–16:10
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2018.12.18
2018-11-27
15:30–16:50
Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 2018.11.27
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej

przygotowanie założeń strategii rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym promocji międzynarodowej Miasta Lublin, wypracowanie kierunków oraz form współpracy międzynarodowej, przedłożenie Radzie Miasta propozycji nawiązywania współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpraca z Prezydentem Miasta Lublin oraz podległymi mu jednostkami w zakresie działań związanych z organizacją obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rewizyjna

Kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nieujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej. Rada, zlecając przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. Posiedzenia Komisji zwyczajowo odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta, w środę o godzinie 14.30, w sali nr 3, w Ratuszu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-26
14:45–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.06.26
2019-06-12
14:30–14:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.06.12
2019-05-29
14:30–15:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.05.29
2019-04-24
14:30–15;30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.04.24
2019-03-06
14:30–16:30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.03.06
2019-01-30
14:30–15:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2019.01.30
2018-12-19
14:30–16:00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2018.12.19
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rodziny

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; budżetu i jego zmian. Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady. Opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez Miasto Lublin. Uczestnictwo przedstawicieli komisji w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Opiniowanie programów w zakresie zwalczania patologii społecznych oraz walki z bezrobociem, ocena realizacji tych programów. Współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-24
16:30–16:55
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.06.24
2019-06-03
16:30–16:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.06.03
2019-05-27
16:30–16:45
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.05.27
2019-04-25
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.04.25
2019-03-25
16:30–17:40
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.03.25
2019-02-25
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.02.25
2019-01-28
16:30–17:35
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2019.01.28
2018-12-17
16:30–18:15
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2018.12.17
2018-11-26
16:30–17:30
Posiedzenie Komisji ds. Rodziny 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; d) podatków i opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena prognoz rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie, Analiza stanu gospodarki nieruchomościami, Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii, Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta Lublin, Współpraca z jednostkami pomocniczymi — przekazywanie mieszkańcom informacji o zamierzeniach rozwojowych Miasta Lublin oraz wysłuchiwanie opinii mieszkańców, Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-24
15:30–18:45
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.06.24
2019-06-03
15:30–16:08
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.06.03
2019-05-27
15:30–19:36
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.05.27
2019-04-25
15:30–18:50
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.04.25
2019-03-25
15:30–16:40
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.03.25
2019-02-25
8:45–8:55
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.02.25
2019-01-28
15:30–18:53
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2019.01.28
2018-12-17
15:30–16:15
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2018.12.17
2018-11-26 Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w dniu 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego

Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu samorządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności: a) statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-24
14:00–14:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.06.24
2019-06-03
14:00–14:05
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.06.03
2019-05-27
14:00–15:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.05.27
2019-05-20
14:00–15:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.05.20
2019-04-25
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.04.25
2019-03-25
14:00–15:30
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.03.25
2019-02-25
14:00–15:00
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.02.25
2019-01-28
14:00–15:10
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2019.01.28
2018-12-17
14:00–15:20
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.12.17
2018-11-26
14:00–14:15
Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w dniu 2018.11.26
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Rozpatrywanie petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-04-10
17:30–19:20
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 10.04.2019
2019-03-13
17:30–19:20
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 13.03.2019
2019-02-18
16:30–18:40
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18.02.2019

Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach z zakresu sportu, turystyki i wypoczynku w szczególności: a) tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków w tych sprawach Prezydentowi Miasta. Analizowanie i ocenianie działania podległych Miastu Lublin jednostek z zakresu kultury fizycznej i sportu, ocenianie stanu i wykorzystania obiektów sportowych i przedkładanie Radzie wniosków w tych sprawach. Współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach: a) inwentaryzacji i komunalizacji obiektów sportowych, wypoczynkowych i turystycznych; b) opieki pozaszkolnej nad młodzieżą uczącą się i pozaszkolną niepracującą; c) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym terenów i obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-25
14:00–16:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 25.06.2019
2019-06-04
14:00–14:45
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 04.06.2019
2019-05-28
14:00–16:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 28.05.2019
2019-05-07
15:00–17:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 07.05.2019
2019-04-23
14:00–15:00
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 23.04.2019
2019-03-26
14:00–15:20
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.03.2019
2019-03-05
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 05.03.2019
2019-02-26
14:00–15:30
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 26.02.2019
2019-01-29
14:00–15:50
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 29.01.2019
2018-12-18
14:00–15:10
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 18.12.2018
2018-11-27
14:00–15:45
Protokół posiedzenia komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z dnia 27.11.2018
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Do prac komisji należy: Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie Radzie wniosków. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie służby zdrowia oraz szeroko pojętej pomocy społecznej i przedstawianie Radzie wniosków. Ocenianie warunków sanitarno — higienicznych Miasta Lublin i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy. Występowanie z wnioskami w sprawach współdziałania Rady z instytucjami administracji rządowej i pozarządowej z zakresu służby zdrowia, pomocy społecznej, służb sanitarno — epidemiologicznych i innych. Ocena działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie. Opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Lublin. Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2019-06-06
16:00–16:05
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 06.06.2019
2019-05-30
8:50–8:55
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 30.05.2019
2019-05-27
18:00–18:20
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 27.05.2019
2019-04-25
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.04.2019
2019-03-25
18:00–19:05
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 28.03.2019
2019-02-25
18:00–18:30
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 25.02.2019
2019-01-28
18:00–18:35
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 28.01.2019
2018-12-17
18:00–18:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 17.12.2018
2018-11-26
18:00–18:45
Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 26.11.2018
Zobacz pozostałe
Zwiń