Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 27/2021 z dnia 25.03.2021

Uchwała nr 868

w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała nr 872

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin

Uchwała nr 875

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lublin i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Uchwała nr 881

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 883

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku przy ul. Krótkiej -- oznaczonego numerem -- na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem --- położony w Lublinie przy ul. 1 Maja ---

Uchwała nr 885

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin wynoszącego 1/24 części nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 34

Uchwała nr 890

w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Z. Krasińskiego 11

Uchwała nr 891

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 893

w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Uchwała nr 892

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 889

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Złotej 3

Uchwała nr 888

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 8

Uchwała nr 887

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie

Uchwała nr 886

o własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Głębokiej 8a w Lublinie

Uchwała nr 884

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Potok 22

Uchwała nr 882

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy Firlejowskiej --- i ---

Uchwała nr 880

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin

Uchwała nr 879

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr 878

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku

Uchwała nr 877

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 876

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2021-2024

Uchwała nr 874

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Uchwała nr 873

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Uchwała nr 871

w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Lublinie

Uchwała nr 870

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani ------ ------------------, jej męża Pana -------------- ---------------- i ich córki --------- ------------------

Uchwała nr 869

w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pani ------------- -------------------- i jej męża Pana ---------- ------------------

Uchwała nr 867

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 866

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok

Uchwała nr 865

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Księdzu Profesorowi Andrzejowi Szostkowi

Uchwała nr 864

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Panu Tomaszowi Grzegorzowi Wójtowiczowi
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne