Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Wczytuję...
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 31 z dnia 26.06.2017

Uchwała nr 801

w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w sprawie wymaganego stroju na lekcje wychowania fizycznego

Uchwała nr 800

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy Bronowice

Uchwała nr 799

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin

Uchwała nr 798

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską

Uchwała nr 797

w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora MOPR w Lublinie

Uchwała nr 796

w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu

Uchwała nr 795

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy”

Uchwała nr 794

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

Uchwała nr 793

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała nr 792

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 791

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 790

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 789

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa z siedzibą w Lublinie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczysława Romanowskiego 4 / Anny Henryki Pustowójtówny 1

Uchwała nr 788

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 63

Uchwała nr 788

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 63

Uchwała nr 787

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22

Uchwała nr 786

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Niecałej 6a

Uchwała nr 785

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych na obszarze Gminy Wólka

Uchwała nr 784

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Spokojnej 10 {ul. Czechowskiej 12}; {ul. Gawareckich 1}; {ul. Lubomelskiej}

Uchwała nr 783

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Towarowej 19 w Lublinie

Uchwała nr 782

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby fizycznej położonych przy ul. Rumiankowej 33 oraz w pobliżu ul. Rumiankowej w Lublinie

Uchwała nr 781

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Rumiankowej 33 w Lublinie

Uchwała nr 780

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Nowy Świat i Wojenna

Uchwała nr 779

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – dla pięciu wybranych obszarów, położonych w pobliżu: ul. Mełgiewskiej (obszar nr 1 i 5), ul. Zawieprzyckiej (obszar nr 2), ul. J. Kasprowicza (obszar nr 3), ul. H. Dziubińskiej (obszar nr 4)

Uchwała nr 778

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 777

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (odcinek ul. Lucyny Herc na ul. Hanki Ordonówny)

Uchwała nr 776

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (odcinek ul. Lucyny Herc na ul. Anny Walentynowicz)

Uchwała nr 775

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Michała Wójtowicza na ul. Emila Czaplińskiego)

Uchwała nr 774

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Aleksandra Szymańskiego na ul. Skrytą)

Uchwała nr 773

w sprawie nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (ul. Czerwcowa i ul. Sierpniowa)

Uchwała nr 772

w sprawie pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 2357L — ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od Placu Króla Władysława Łokietka do ul. 3 Maja poprzez wyłączenie z użytkowania

Uchwała nr 771

w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej nr 106425L — ul. Plac Litewski poprzez wyłączenie z użytkowania

Uchwała nr 770

w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej nr 106666L — ul. Słodowej poprzez wyłączenie z użytkowania

Uchwała nr 769

w sprawie zatwierdzenia taryf OSTERM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dawnej fabryki DAEWOO znajdującej się w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9 na okres od 22.07.2017 r. do 21.07.2018 r.

Uchwała nr 768

w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”

Uchwała nr 767

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Gminy Lublin

Uchwała nr 766

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

Uchwała nr 765

w sprawie realizacji i finansowania przez Gminę Lublin projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce)

Uchwała nr 764

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2018-2019 na realizację projektu pn. „Zintegrowana ochrona różnorodności przyrodniczej w wybranych dolinach i wąwozach miasta Lublin wraz z możliwością zwiększenia terenów zielonych”

Uchwała nr 763

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu [Product Validation in Health]

Uchwała nr 762

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. AREA 21 „Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w 21 wieku” [Baltic Smart City Areas for the 21st Century]

Uchwała nr 761

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

Uchwała nr 760

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 759

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała nr 758

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2016 rok

Uchwała nr 757

Wsprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2016 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń