Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 24 z dnia 2016-12-21

Uchwała nr 650

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 2017 rok

Uchwała nr 649

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019

Uchwała nr 648

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019

Uchwała nr 647

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

Uchwała nr 646

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Gminy Lublin z Gminą Ullensaker (Norwegia) w ramach mikroprojektu — Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła

Uchwała nr 645

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lublin

Uchwała nr 644

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 643

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 642

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 641

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie

Uchwała nr 640

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Szańcowej 1/ul. Władysława Kunickiego 112

Uchwała nr 639

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju

Uchwała nr 638

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 637

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania

Uchwała nr 636

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2017-2021 na realizację projektu: „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej

Uchwała nr 635

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania oświetlonych ciągów pieszo-rowerowych będących przedłużeniami ulic: Rąblowskiej i Parczewskiej wraz z oświetleniem ulicy Rąblowskiej

Uchwała nr 634

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 596/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przedszkoli oraz poradni, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin

Uchwała nr 633

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr 632

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Uchwała nr 631

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 49

Uchwała nr 630

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjnego im. Obrońców Poczty Gdańskiej

Uchwała nr 629

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Integracyjnej w Lublinie

Uchwała nr 628

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie

Uchwała nr 627

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część II w rejonach: ulicy G. Chmielewskiego, ulicy J. Sawy oraz ulic: T. Zana i Filaretów

Uchwała nr 626

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 625

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała nr 624

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Uchwała nr 623

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie

Uchwała nr 622

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego

Uchwała nr 621

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr 620

Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Obecnie brak dostępnych projektów

Aktualności

Twoi reprezentanci

Zobacz zmiany w trakcie kadencji