Lublin.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lublin. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–31 z 31
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

1 Sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 22 listopada 2018

Nagranie z Sesji Rady Miasta

Poniżej nagranie z Sesji Rady Miasta z 16 listopada 2018

Badanie Aktywności Radnych 2014-2018

Fundacja Wolności oceniła aktywność lubelskich radnych. Z analizy wynika, że są wśród...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 22/2020 z dnia 15.10.2020

Uchwała nr 734

w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin, zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 733

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Uchwała nr 732

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 731

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr 730

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 729

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

Uchwała nr 728

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 727

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 726

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwała nr 725

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 724

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr 723

w sprawie zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 722

w sprawie reorganizacji Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 w Lublinie i Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie

Uchwała nr 721

w sprawie reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w Lublinie i Domowi dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie

Uchwała nr 720

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

Uchwała nr 719

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

Uchwała nr 718

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Poznańskiej

Uchwała nr 717

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Ludwika Spiessa

Uchwała nr 716

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Szerokie

Uchwała nr 715

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Poznańskiej 101 oraz ul. Hetmańskiej

Uchwała nr 714

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w osiedlu Szerokie

Uchwała nr 713

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Narutowicza 74a w Lublinie

Uchwała nr 712

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie

Uchwała nr 711

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 49 w Lublinie

Uchwała nr 710

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 14 w Lublinie

Uchwała nr 709

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Przeskok, ul. Krochmalnej

Uchwała nr 707

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar D – rejon ulic: 1-go Maja i Kościelnej, obszar E – rejon ulic: Betonowej i Ciepłej oraz obszar F – rejon ulicy Fabrycznej i ronda Lubelskiego Lipca ’80

Uchwała nr 708

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 676/XXI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-M – rejon ulic: Perliczej, Wróblej

Uchwała nr 706

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, Obszar J — rejon ulicy Romea

Uchwała nr 705

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część III dla obszaru D — rejon ulicy Żelazowej Woli

Uchwała nr 704

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część III dla obszaru B — rejon ulicy Górskiej

Uchwała nr 703

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — część IV w rejonie ulic: Jana Kasprowicza i Zadębie

Uchwała nr 702

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin

Uchwała nr 701

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Uchwała nr 700

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie nie realizowania uchwały nr 224/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Polityki Rowerowej Miasta Lublin”

Uchwała nr 699

w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w zakresie niestosowania standardów rowerowych przy projektowaniu łącznika pomiędzy ulicą Bernardyńską i ulicą Wesołą

Uchwała nr 698

w sprawie petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne