Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 135 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1226/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 …Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2015 organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 553 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej …Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Turniowej skargi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi skargi
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 586 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 …Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2017 organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 796 — w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu …r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu W sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu…
skargi
5. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 804 — w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych …dnia 7 września 2017 r. w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych W sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych…
skargi
6. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 872 — w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 …Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego […] i o wolontariacie na rok 2018 W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […] na rok 2018 organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
7. Sesja nr 4/2019 z dnia
2019-02-28
Uchwała nr 128 — w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” …publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin […] sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” transport transport…
transport
8. Sesja nr 5/2019 z dnia
2019-03-28
Uchwała nr 190 — w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 …środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 w sprawie ustanowienia uprawnień […] środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 transport,sport sport transport…
sport transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków…
2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie. Opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Lublin…
3. Komisja Rodziny …programów w zakresie zwalczania patologii społecznych oraz walki z bezrobociem, ocena realizacji tych programów. Współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie. 2018-11-26 16:30 17:30 Posiedzenie Komisji ds…
4. Komisja Gospodarki Komunalnej …gospodarki odpadami. Analiza działalności Miasta Lublin oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymanie dróg, organizacja ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, itp.). Ocena realizacji inwestycji komunalnych…
5. Komisja Kultury i Ochrony Zabytków …kulturalno - artystycznych, w tym ich działalności programowej i okresowe przedstawianie Radzie wniosków. Współdziałanie za zgodą Rady z organizacjami, fundacjami i instytucjami (w tym pozarządowymi) oraz społecznym ruchem kulturalnym, prowadzącymi na terenie Miasta Lublin działalność kulturalną […] zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta w Lublinie. Analizowanie działalności Prezydenta Miasta, administracji samorządowej i rządowej, fundacji, organizacji społecznych i innych w zakresie ochrony zabytków i zachowania wartości kulturowych; inicjowanie poprzez Radę działań krajowych i […] międzynarodowych w tym zakresie. Współdziałanie za pośrednictwem Rady z organizacjami zrzeszającymi mniejszości narodowe i popieranie prowadzonych przez nie działań zmierzających do zachowania wartości kulturowych reprezentowanych przez nie narodów. Przygotowywanie i przedkładanie Radzie po konsultacji z…
6. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie potrzeb Miasta Lublin w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przedstawianie wniosków…
7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …i inne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym chorobom i patologiom społecznym, współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie. Opiniowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Lublin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich…
2.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicy Nałkowskich…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy organizacji ruchu przy ul. Narutowicza poprzez przywrócenie miejsc postojowych do rozładunku dla funkcjonujących na tym terenie podmiotów gospodarczych
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy organizacji ruchu przy ul. Narutowicza poprzez przywrócenie miejsc postojowych do rozładunku dla funkcjonujących na tym terenie podmiotów gospodarczych…
4.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sprawie organizacji ruchu
…Interpelacja w sprawie organizacji ruchu…
5.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Interpelacja w sprawie wsparcia organizacji widowiska symfonicznego „Tryptyk o kanonie nadziei”
…Interpelacja w sprawie wsparcia organizacji widowiska symfonicznego „Tryptyk o kanonie nadziei…
6.
Jarosław Pakuła
Interpelacja w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Lublina, uwzględniając funkcjonującą obwodnicę miasta
…Interpelacja w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na terenie miasta Lublina, uwzględniając funkcjonującą obwodnicę miasta…
7.
Helena Pietraszkiewicz
2) Interpelacja dotycząca uwag w związku z udzieloną odpowiedzią na interpelację w sprawie "organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin"
…Interpelacja dotycząca uwag w związku z udzieloną odpowiedzią na interpelację w sprawie "organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin…
8.
Helena Pietraszkiewicz
1) Interpelacja w sprawie organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin
…Interpelacja w sprawie organizacji imprez sportowych na stadionie Arena Lublin…
9.
Helena Pietraszkiewicz
Interpelacja w sprawie organizacji ruchu na ulicy 1 Maja w Lublinie
…Interpelacja w sprawie organizacji ruchu na ulicy 1 Maja w Lublinie…
10.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Abramowickiej
…Interpelacja w sprawie organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Abramowickiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników