Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 149
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 12 — w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok …grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 14 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 18 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1206/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje” …Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje” budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 19 — Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności” …Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności” budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 43 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I przy Al. Racławickich 26 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 43/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I przy Al […] Racławickich 26 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet oświata sport sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata sport
6. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 44 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2017 na realizację hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 przy ul. Wajdeloty 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 44/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2017 na realizację hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 przy ul. Wajdeloty […] w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet sport
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 45 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Farbiarskiej 8 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 45/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul […] Farbiarskiej 8 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
budżet oświata sport
8. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 46 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 46/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul […] Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
budżet oświata sport
9. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 47 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 47/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy […] ul. Przyjaźni 12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport…
budżet oświata sport
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 75 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Komisje

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i…
2. Komisja Oświaty i Wychowania …i Wychowania Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie. 2014-12-02 15:40 17:10 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w…
3. Komisja Rewizyjna …zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady, Rada…
4. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
5. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w…
6. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie…
7. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
8. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i […] odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ocena okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz składanie Radzie informacji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ocenianie działań…
9. Komisja Rodziny …projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; budżetu i jego zmian. Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady…
10. Komisja Gospodarki Komunalnej …sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 92
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Kowalczyk
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Lublin na 2015 rok środków finansowych na realizację dokończenia remontu ul. Kuronia…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację inwestycji drogowej – wewnętrznej drogi ECL nr 1 i nr 2 przy ulicy Zemborzyckiej 122 w Lublinie…
4.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin na 2015 rok dodatkowych środków finansowych na realizację remontu ulicy Walecznych…
6.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
7.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6
…Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr…
8.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 12
…Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr…
9.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu w 2016 roku budowy zadaszenia obiektu sportowego boiska Orlik przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a w Lublinie
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu w 2016 roku budowy zadaszenia obiektu sportowego boiska Orlik przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a w Lublinie…
10.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2016 roku środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Tumidajskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją ZDiM
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2016 roku środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Tumidajskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją ZDiM…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inne strony

Brak wyników