Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 110 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pożyczka ochrona środowiska finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje […] środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
finanse środowisko
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 176 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 110/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 177 — Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie …Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 425 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin …dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-06-27
Uchwała nr 496 — Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej …Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 666 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 …lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 667 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody …Uchwała nr 667/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 697 — w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody …dnia 2 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody W sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 799 — w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin …sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego […] nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży Miejskiej Gminy Lublin skargi…
skargi
10. Sesja nr 29/2021 z dnia
2021-05-27
Uchwała nr 922 — w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 …Uchwała nr 922/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska […] miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły […] opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb […] uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii, Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta…
2. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: a) zagospodarowania przestrzennego; b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły […] opłat lokalnych; e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb […] uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie, Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii, Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska w południowej części dzielnicy Głusk
…Interpelacja w sprawie aktualnie prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska w południowej części dzielnicy Głusk…
2.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej rozpatrzenia uwag złożonych do pierwszego i drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz załączenia protokołów i stenogramów z dyskusji publicznych
…publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz załączenia protokołów i stenogramów z dyskusji publicznych…
3.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wy terenów położonych w rejonach dolin rzecznych -CZĘŚĆ V -rejon Bystrzyca Wrotków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
…wy terenów położonych w rejonach dolin rzecznych -CZĘŚĆ V -rejon Bystrzyca Wrotków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie spełnienia postulatów i oczekiwań środowisk motocyklistów
…Interpelacja w sprawie spełnienia postulatów i oczekiwań środowisk motocyklistów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników