Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr 14 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 221 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe …Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 45 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Farbiarskiej 8 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 45/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul […] Farbiarskiej 8 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata sport
4. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 839 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem” …Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre […] ensemble/Living Together/Żyć razem” W sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem […] obligacje partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski projekty unijne…
finanse partycypacja projekty unijne
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 80 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 1158/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” …Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” budżet budżet uchwalenie […] zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 143 — Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 25 z dnia
2017-02-02
Uchwała nr 662 — Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 706 — w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic …dzielnic partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr 845 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok …r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 809 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 na realizację projektu pt. „Fun, authentic, simple and trustworthy” w ramach Programu Erasmus+ …Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 na realizację projektu pt. „Fun, authentic, simple and trustworthy” w ramach […] Programu Erasmus+ W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 na realizację projektu pt. „Fun, authentic, simple and trustworthy” w ramach Programu Erasmus+ finanse kredyty, dochody…
finanse młodzież projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
2. Komisja Oświaty i Wychowania …i Wychowania Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie. 2014-12-02 15:40 17:10 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w…
3. Komisja Rodziny …projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; budżetu i jego zmian. Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady…
4. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
5. Komisja Rewizyjna …zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady, Rada…
6. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie…
7. Komisja Budżetowo-Ekonomiczna …Komisja Budżetowo-Ekonomiczna Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: budżetu i zmian w budżecie; absolutorium dla Prezydenta Miasta; podatków i opłat lokalnych; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i […] odprowadzanie ścieków; majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ocena okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz składanie Radzie informacji w tym zakresie. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców. Ocenianie działań…
8. Komisja Gospodarki Komunalnej …sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy…
9. Komisja Oświaty i Wychowania …i Wychowania Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach: z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; budżetu i zmian w budżecie. 2018-11-27 15:30 16:50 Posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania w…
10. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin za 2016 rok, w wysokości ok. 240 milionów złotych, płatnych z budżetu miasta na 2017 rok
…w sprawie zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin za 2016 rok, w wysokości ok. 240 milionów złotych, płatnych z budżetu miasta na 2017 rok…
2.
Zbigniew Ławniczak
Interpelacja w sprawie realizacji w budżecie na rok 2018 r. wniosków Rad Dzielnic: Czuby Północne, Czuby Południowe i Węglin Południowy
…Interpelacja w sprawie realizacji w budżecie na rok 2018 r. wniosków Rad Dzielnic: Czuby Północne, Czuby Południowe i Węglin Południowy…
3.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie uzasadnienia możliwości sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian
…Interpelacja w sprawie uzasadnienia możliwości sfinansowania dodatkowych zadań przyjętych do budżetu na 2018 r. i sfinansowania ich poprzez zwiększenia wpłat z zysków spółek miejskich oraz skutków tych zmian…
4.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a…
5.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania kompleksowej, długofalowej Miejskiej Strategii Walki ze Smogiem oraz zwiększenia środków w budżecie roku 2019 na ten cel
…sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania kompleksowej, długofalowej Miejskiej Strategii Walki ze Smogiem oraz zwiększenia środków w budżecie roku 2019 na ten cel…
6.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6
…Interpelacja w sprawie umieszczenia w budżecie miasta na rok 2017 zadań remontowo-budowlanych na rzecz Szkoły Podstawowej nr…
7.
Zdzisław Drozd
Interpelacja w sparwie informacji o procedurze obliczania głosów do Budżetu Obywatelskiego
…Interpelacja w sparwie informacji o procedurze obliczania głosów do Budżetu Obywatelskiego…
8.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na 2019 r. budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 44 w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie zgodnie z dokumentacją techniczną
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na 2019 r. budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 44 w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie zgodnie z dokumentacją techniczną…
9.
Stanisław Brzozowski
Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr 12
…Interpelacja w sprawie odstąpienia od realizacji dużego projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół nr…
10.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników