Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 83 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-10
Uchwała nr 431 — Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Lublin przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż miasto Lublin …Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki…
oświata
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 173/VII/2015 — w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …173/VII/2015 W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 567 — Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 758 — w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2016 rok …dla Prezydenta Miasta Lublin za 2016 rok W sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 46 — Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej …nr 46/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 przy ul […] Krężnickiej 156 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej budżet sport oświata budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata sport
6. Sesja nr 26 z dnia
2017-03-02
Uchwała nr 683 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 75 — Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 194 — Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok …Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 31 z dnia
2017-06-26
Uchwała nr 760 — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej …Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej W sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 32 z dnia
2017-09-07
Uchwała nr 808 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ …Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz […] europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ W sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz…
finanse młodzież projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
2. Komisja Rewizyjna …celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem pracy komisji zatwierdzonym przez Radę oraz na zlecenie Rady. Rada może zlecić…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …sprawach gospodarki komunalnej w szczególności: gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; budżetu i jego zmian; zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; form prowadzenia gospodarki komunalnej; z zakresu ustawy…
4. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2018-11-26 14:00 14:15 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w…
5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej …Radzie stanowiska w sprawach: a) z zakresu ochrony zdrowia; b) pomocy społecznej; c) rozwiązywania problemów alkoholizmu; d) budżetu i jego zmian. Analizowanie i ocenianie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i przedstawienie…
6. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
7. Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku …tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania komisji; b) budżetu i jego zmian. Opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców. Analizowanie…
8. Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska …e) zmian granic Miasta Lublin; f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; g) ochrony środowiska; h) budżetu i zmian w budżecie. Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, Analiza potrzeb i ocena…
9. Komisja Samorządności i Porządku Publicznego …statutów jednostek pomocniczych; b) przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami; c) tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; d) budżetu i jego zmian. 2014-12-04 14:30 15:45 Posiedzenie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego w…
10. Komisja Rodziny …projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; budżetu i jego zmian. Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Nowak
Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie
…Interpelacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Lublin środków na realizację inicjatyw mających uświetnić obchody Roku św. Jana Pawła II w Lublinie…
2.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2015 roku środków finansowych na realizację remontu i modernizacji infrastruktury wokół Przedszkola nr 59 w Lublinie przy ul. Niepodległości 12a…
3.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2016 roku środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Tumidajskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją ZDiM
…Interpelacja w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Lublin w 2016 roku środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Tumidajskiego zgodnie z wykonaną dokumentacją ZDiM…
4.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na 2019 r. budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 44 w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie zgodnie z dokumentacją techniczną
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na 2019 r. budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 44 w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie zgodnie z dokumentacją techniczną…
5.
Piotr Popiel
Interpelacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w budżecie miasta Lublin…
6.
Tomasz Pitucha
Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin
…Interpelacja w sprawie przyczyn zamieszczenia przez RIO w uchwale opiniującej wykonanie budżetu Lublina za 2016 rok uwagi dotyczącej zobowiązań niewymagalnych miasta Lublin…
7.
Małgorzata Suchanowska
Interpelacja w sprawie działań zwalczających smog w mieście Lublin,poprzez podjęcie "Programu Antysmogowego" i zapewnienie na ten cel właściwych środków finansowych w budżecie miasta Lublin na 2018 r.
…smog w mieście Lublin,poprzez podjęcie "Programu Antysmogowego" i zapewnienie na ten cel właściwych środków finansowych w budżecie miasta Lublin na 2018 r…
8.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu w 2016 roku budowy zadaszenia obiektu sportowego boiska Orlik przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a w Lublinie
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu w 2016 roku budowy zadaszenia obiektu sportowego boiska Orlik przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a w Lublinie…
9.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2019 środków na remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2019 środków na remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie…
10.
Marta Wcisło
Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta w roku 2016 środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego
…Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do budżetu miasta w roku 2016 środków finansowych na budowę miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników